ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Ο διαδικτυακός τόπος www.makistselios.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) πώλησης προϊόντων και εταιρική Παρουσίαση μέσω  Διαδικτύου, της εταιρείας με την επωνυμία “2020TIMES MON. I.K.E.”, που εδρεύει στην Αθήνα στην περιοχή του Κολωνακίου και οδό Ηρακλείτου 6.

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της www.makistselios.gr  εφεξής “makistselios”, από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης.

Οι  Όροι Χρήσης

που ακολουθούν αντικατοπτρίζουν τους νόμους που ισχύουν για την εταιρεία μας, της υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας makistselios και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην εταιρία makistselios ή και στους συνεργάτες και τα πρόσωπα, που έχουν συμφωνήσει να τα παραχωρήσουν ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο makistselios, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται, στον διαδικτυακό τόπο, έχουν τεθεί καλόπιστα έπειτα από συνεργασία/συναλλαγή στα έργα αυτά αλλά κυρίως για λογούς πνευματικών δικαιωμάτων και “προώθησης” της makistselios με βάση την εργασία/συνεργασία, κοινωφελούς σκοπού ή πώλησης ή εγκατάστασης ή σχεδιασμού ή προγραμματισμού και για λόγους εμπορικής διαδικασίας και προβολής μετά από κοινή συμφωνία. Ευνόητο είναι ότι θα αφαιρεθούν, όποτε και εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους και εφόσον δεν αντιτίθενται στα συμφέροντα της makistselios.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει η και τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών καθώς και τις τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ,υποχρεούται όμως να ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας με τον τρόπο που θα επιλέξει ,για οποιαδήποτε αλλαγή η προσθήκη στους όρους.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και εφόσον η makistselios διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις.

Με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ,εάν και εφόσον  χρειαστεί αναγκαίο συμφώνα με τις ανάγκες, θα επιβεβαιώσει την αποδοχή ή όχι της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης του είδους όπως γνωστοποιήθηκε ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας.

Αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, αυτό συμφωνείται πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους της makistselios με τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη.

Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της makistselios, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα.

Η makistselios απαλλάσσεται με την παράδοση του είδους στο μεταφορέα που έχει επιλέξει/υποδείξει ο πελάτης.

H makistselios δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της makistselios όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.

Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε τα αντιληφθεί.

Η makistselios στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η makistselios παρέχει πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν" και σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Σε καμία περίπτωση η makistselios δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Λόγο ταχύτατων αλλαγών και  συναλλαγών η makistselios  Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σε περίπτωση που καταβληθεί από τον πελάτη ποσό κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από την πλευρά του, αλλά η εταιρεία αδυνατεί να προχωρήσει στην πώληση λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας στο επιλεγμένο είδος, τότε η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη και να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει αυτός, σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα εντός Ελλάδος που είναι δικαιούχος ο καταθέτης.

Αγορά προϊόντων

 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε e-mail με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για τη λήψη της παραγγελίας στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε πάλι με e-mail για την ημερομηνία αποστολής και παράδοσης των προϊόντων που έχετε επιλέξει.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε μια παραγγελία σε περίπτωση κατάργησης κάποιων προϊόντων η μη διαθεσιμότητας.

Οι τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας μας συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% Σε περιπτώσεις που κατά την παραγγελία τροποποιηθούν τα φυσικά χαρακτηριστικά των υπό έκθεση προϊόντων υπάρχει περίπτωση να μεταβληθεί η τιμή του ίδιου προϊόντος κατόπιν συνεννοήσεως.

Δικαίωμα υπαναχώρησης (επιστροφής)

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε  εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντάς μας το προϊόν.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και συσκευασμένο. Η δυνατότητα προσφέρεται εφόσον το προϊόν είναι άθικτο σε σφραγισμένη συσκευασία. Η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία πρίν την αποστολή.

Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει.

Συναλλαγές / Απόρρητο

 Κάθε συναλλαγή μεταξύ της makistselios και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου παραμένει απόρρητη και δεν δημοσιοποιείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από τις αρμόδιες αρχές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της επιχείρησης και των χρηστών της ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή, χρήση, παρουσίαση, ερμηνεία, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα , θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο.